REGULAMIN CJO INTERVERBUM

REGULAMIN CJO INTERVERBUM

                                                                          & 1.   PRZEDMIOT REGULAMINU

REGULAMIN STANOWI INTEGRALNĄ CZĘŚĆ UMOWY JAKĄ CENTRUM JĘZYKÓW OBCYCH INTERVERBUM

Z SIEDZIBĄ W SZCZECINIE PRZY UL. OWSIANEJ 6C,   70-874 SZCZECIN  , NIP 955-117-62-31,

 REGON  810259691,   TEL. 605 878 400 , 501 237 785 , ADRES MAIL :

PODPISUJE Z KAŻDYM UCZESTNIKIEM ZAJĘĆ JĘZYKA OBCEGO „ EUROKLASA“.

                                                                      & 2.  ORGANIZACJA ZAJĘĆ

2.1 ROK SZKOLNY W CJO INTERVERBUM  TRWA 10 MIESIĘCY .

2.2 CENA ZAJĘĆ EUROKLASY JEST ZRÓŻNICOWANA I ZALEŻY OD LICZEBNOŚCI GRUPY, POZIOMU NAUCZANIA ORAZ INTENSYWNOŚCI NAUKI ( LICZBY GODZIN ZAJĘĆ W TYGODNIU ).

2.3 ZAJĘCIA W EUROKLASIE PROWADZĄ LEKTORZY POSIADAJĄCY KWALIFIKACJE DO NAUCZANIA JĘZYKÓW OBCYCH.

2.4 ZAJĘCIA EUROKLASY ORAZ PRACA LEKTORA PODLEGAJĄ NADZOROWI METODYCZNEMU.

2.5 ZAJĘCIA PROWADZONE SĄ WEDŁUG TYGODNIOWEGO PLANU.

2.6 BIEŻĄCE INFORMACJE DOTYCZĄCE EUROKLASY ZAMIESZCZANE SĄ NA PLATFORMIE LANGLION LUB NA STRONIE INTERNETOWEJ   WWW.EUROKLASYJEZYKOWE.PL

                                                                      & 3.  ZAPISY I ZASADY PŁATNOŚCI

3.1 CJO INTERVERBUM ORGANIZUJE ZAPISY DO EUROKLASY O OKRESIE VIII- IX KAŻDEGO ROKU.

3.2 ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ DOPISANIA SIĘ DO KURSU W TRAKCIE JEGO TRWANIA .

3.3 REZERWACJA MIEJSCA NA KURSIE NASTĘPUJE PO PODPSANIU ELEKRONICZNEJ UMOWY EUROKLASA   DOSTĘPNEJ PO ZALOGOWANIU SIĘ NA PLATFORMIE LANGLION ( DZIENNIK ELEKTRONICZNY DO OBSŁUGI SZKÓŁ JEZYKOWYCH ), DO KTÓREGO DOSTĘP  OTRZYMUJĄ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ RODZICE/OPIEKUNOWIE PRAWNI UCZNIÓW.

3.4 WYSOKOŚĆ OPŁATY MIESIĘCZNEJ WYNIKA Z AKTUALNIE OBOWIAZUJĄCEGO CENNIKA ZA 1 GODZINĘ LEKCYJNĄ  I JEST UDOSTĘPNIANA NA PLATFORMIE LANGLION W ZAKŁADCE PŁATNOŚCI PO PODSUMOWANIU ILOŚCI GODZIN ZREALIZOWANYCH W DANYM MIESIĄCU W DANEJ GRUPIE.

3.5 RODZICE/OPIEKUNOWIE  UISZCZAJĄ OPŁATĘ PRZELEWEM NA KONTO WSKAZANE W UMOWIE BĄDŹ DOKONUJĄ PŁATNOSCI ONLINE ZA POŚREDNICTWEM SERWISU TPAY ( KRAJOWY INTEGRATOR PŁATNOŚCI SA ) ZINTEGROWANEGO Z DZIENNIKIEM LEKTRONICZNYM LANGLION W TERMINIE OKREŚLONYM W UMOWIE.

3.6 CZASOWA NIEOBECNOŚĆ NA ZAJĘCIACH NIE ZWALNIA Z OPŁATY ( ZA WYJĄTKIEM POBYTU SZPITALNEGO LUB SANATORYJNEGO – PO PRZEDŁOŻENIU STOSOWNEJ DOKUMENTACJI ).

3.7 CJO INTERVERBUM PRZEWIDUJE ZNIŻKĘ RODZINNĄ , W PRZYPADKU UCZESTNICTWA RODZEŃSTWA W ZAJĘCIACH EUROKLASY W DANYM ROKU SZKOLNYM.

ABY UZYSKAĆ ZNIŻKĘ NALEŻY ZŁOŻYĆ ANEKS DOSTĘPNY NA STRONIE INTERNETOWEJ W TERMINIE PRZEWIDZIANYM W UMOWIE.

                                                                & 4. PRAWA I OBOWIĄZKI KURSANTÓW

W ZAJĘCIACH JĘZYKOWYCH MOŻE UCZESTNICZYĆ KAŻDY UCZEŃ, KTÓRY:

4.1 PODPISAŁ UMOWĘ Z CJO INTERVERBUM

4.2 NIE ZALEGA Z OPŁATAMI

4.3 ZAPOZNAŁ SIĘ Z REGULAMINEM CJO INTERVERBUM  I STOSUJE SIĘ DO JEGO ZASAD.

4.4 SYSTEMATYCZNIE UCZĘSZCZA NA ZAJĘCIA, AKTYWNIE W NICH UCZESTNICZY I RZETELNIE SIĘ DO NICH PRZYGOTOWUJE.

4.5 UCZESTNICY ZOBOWIAZANI SĄ DO PUNKTUALNEGO STAWIANIA SIĘ NA ZAJĘCIA , A LEKTORZY DO ROZPOCZYNANIA I KOŃCZENIA ZAJĘĆ W WYZNACZONYM CZASIE.

                                                                     & 5  REZYGNACJA Z ZAJĘĆ „EUROKLASA”

5.1 KAZDY UCZESTNIK MA PRAWO ZREZYGNOWAĆ Z KURSU ZACHOWUJĄC OKRES WYPOWIEDZENIA  OKREŚLONY W UMOWIE.

5.2 ROZWIĄZANIE UMOWY NASTĘPUJE PO ZŁOŻENIU PISEMNEGO WNIOSKU. INNE FORMY REZYGNACJI NIE OBOWIĄZUJĄ.

5.3 KURSANT REZYGNUJĄCY Z ZAJĘĆ ZOBOWIAZANY JEST DO UREGULOWANIA PŁATNOŚCI W TERMINIE PRZEWIDZIANYM W UMOWIE.

                                                                    & 6  REKLAMACJA USŁUGI EDUKACYJNEJ

6.1 UCZESTNIK KURSU EUROKLASA MA PRAWO DO WNIESIENIA REKLAMACJI Z TYTUŁU NIEWYKONANIA LUB NIENALEŻYTEGO WYKONANIA USŁUGI W ZAKRESIE MERYTORYCZNYM, METODYCZNYM LUB ORGANIZACYJNYM W SPOSÓB NIEZGODNY  Z POSTANOWIENIAMI UMOWY.

6.2 REKLAMACJA POWINNA ZOSTAĆ ZGŁOSZONA PISEMNIE I SKIEROWANA NA ADRES FIRMY : CENTRUM JĘZYKÓW OBCYCH INTERVERBUM , UL. OWSIANA 6 C , 70-874 SZCZECIN

6.3 REKLAMACJA MUSI ZAWIERAĆ SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAKRESU NIEZGODNOŚCI LUB INNE OKOLICZNOŚCI JĄ UZASADNIAJĄCE.

6.4 USŁUGODAWCA ROZPATRUJE REKLAMACJĘ W TERMINIE 21 DNI ROBOCZYCH OD DNIA JEJ WPŁYNIĘCIA.

6.5 OCENY ZASADNOŚCI REKLAMACJI DOKONUJE WŁAŚCICIEL FIRMY PO SPRAWDZENIU REALIZACJI USŁUGI ZGODNIE Z PRZYJĘTYMI STANDARDAMI I PROCEDURAMI OBOWIAZUJĄCYMI W FIRMIE .

6.6 W PRZYPADKU STWIERDZENIA ZASADNOŚCI WNIESIONEJ REKLAMACJI UCZESTNIKOWI PRZYSŁUGUJE CZĘŚCIOWY ZWROT KOSZTÓW USŁUGI EDUKACYJNEJ.

6.7 WNIOSKODAWCA OTRZYMUJE PISEMNĄ ODPOWIEDŹ NA ZŁOŻONĄ REKLAMACJĘ W CIĄGU 14 DNI ROBOCZYCH OD MOMENTU JEJ ROZPATRZENIA.

                                                                    &7 POSTANOWIENIA  KOŃCOWE

7.1 ZMIANY REGULAMINU WYMAGAJĄ FORMY PISEMNEJ.

7.2 W SPRAWACH NIEUREGULOWANYCH POSTANOWIENIAMI NINIEJSZEGO REGULAMINU STOSUJE SIĘ ODPOWIEDNIE PRZEPISY KODEKSU CYWILNEGO.

                                                                                 DYREKTOR CENTRUM JĘZYKÓW OBCYCH INTERVERBUM

                                                                                                       DR ARKADIUSZ WRZESIŃSKI