Egzaminy

Egzaminy

Certyfikaty Językowe

System egzaminów na certyfikaty językowe odpowiada poziomom kompetencji językowej Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego począwszy od poziomu A1 dla początkujących aż po poziom C2 dla kandydatów posługujących się językiem obcym na poziomie native speakera.

Certyfikaty TELC

Poziom znajomości języka obcego określany według skali Rady Europy

Egzaminy i certyfikaty TELC

Poziom A1 TELC ENGLISH A1     TELC DEUTSCH A1
Poziom A2 TELC ENGLISH A2     TELC DEUTSCH A2
Poziom B1 TELC ENGLISH B1     TELC DEUTSCH B1
Poziom B2 TELC ENGLISH B2     TELC DEUTSCH B2
Poziom C1  TELC ENGLISH C1   TELC DEUTSCH C1
Poziom C2  TELC ENGLISH C2   TELC DEUTSCH C2

EGZAMINY JĘZYKOWE OFEROWANE W EUROKLASACH

 1. Egzamin TELC ENGLISH A1 / TELC DEUTSCH A1
  Egzamin zakłada podstawową znajomość języka obcego. Kandydat powinien rozumieć najprostsze wypowiedzi w sytuacjach życia codziennego, proste pytania, wiadomości przekazywane przez telefon, informacje z radia i krótkie rozmowy, wychwycić najważniejsze informacje w krótkich pisemnych komunikatach, ogłoszeniach (opisach, listach). Powinien także umieć przedstawić się, udzielić informacji dotyczących jego osoby, zadać proste pytania i udzielić prostych odpowiedzi oraz formułować typowe prośby, apele lub pytania i reagować na nie.
 2. Egzamin TELC ENGLISH A2 / TELC DEUTSCH A2
  Egzamin zakłada podstawową znajomość języka obcego. Osoba posługująca się językiem obcym na tym poziomie rozumie wypowiedzi i często używane wyrażenia w zakresie tematów związanych z życiem codziennym (podstawowe informacje dotyczące osoby rozmówcy i jego rodziny, zakupów, otoczenia, pracy). Potrafi porozumiewać się w rutynowych, prostych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających jedynie bezpośredniej wymiany zdań na tematy znane i typowe. Potrafi w prosty sposób opisywać swoje pochodzenie i otoczenie, w którym żyje, a także poruszać sprawy związane z najważniejszymi potrzebami życia codziennego.
 3. TELC ENGLISH B1 / TELC DEUTSCH B1
  Egzamin zakłada solidne opanowanie podstaw języka obcego, co umożliwia komunikację we wszystkich ważnych sytuacjach życia codziennego. Kandydat potrafi na przykład: dokładnie zrozumieć ważne informacje zawarte w codziennych dialogach i komunikatach, które można usłyszeć w miejscach publicznych czy w radio oraz zrozumieć komunikaty zawarte w artykułach prasowych, statystykach i opisach dotyczących sytuacji codziennych. Powinien także umieć napisać spójną wiadomość (list, e-mail, wiadomość na blogu lub facebooku), prowadzić nieskomplikowaną konwersację na interesujący go temat, wyrazić krótko swoje zdanie oraz zareagować adekwatnie na opinie swoich rozmówców, zaproponować lub uzgodnić coś z rozmówcą.
 4. TELC ENGLISH B2 / TELC DEUTSCH B2
  To egzamin na poziomie wysokiej samodzielności używania języka obcego. Osoba przystępująca do egzaminu potrafi na przykład: zrozumieć znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w tekstach o konkretnej tematyce oraz wyszukać w nich interesujące ją informacje, zrozumieć szeroką gamę tekstów, w tym krótkie teksty (np. ogłoszenia), jak również dłuższe, złożone wypowiedzi pisemne o charakterze użytkowym, publicystycznym lub naukowym oraz komentarze i relacje. Kandydat powinien także umieć wypowiedzieć się pisemnie na złożone tematy w sposób jasny i uporządkowany a także formułować wypowiedzi ustne na tematy ogólne oraz tematy dotyczące własnych zainteresowań, brać aktywny udział w dyskusjach na znane sobie tematy oraz reagować na opinie swoich rozmówców i prezentować swoje stanowisko.
 5. TELC DEUTSCH C1
  Egzamin na poziomie C1 zakłada zaawansowaną znajomość języka obcego. Osoba przystępująca do egzaminu potrafi bez trudu zrozumieć dłuższe reportaże i audycje radiowe oraz złożone wypowiedzi, zrozumieć szeroki zakres tekstów pisanych, w tym dłuższe i złożone teksty o charakterze użytkowym, publicystycznym czy naukowym oraz komentarze i relacje. Kandydat powinien umieć wypowiedzieć się pisemnie na złożone tematy w sposób jasny i uporządkowany, dobierając słownictwo adekwatnie do odbiorcy tekstu, formułować płynne i spontaniczne wypowiedzi ustne, wyrazić swoje zdanie, powiedzieć dokładnie o czym myśli i jakie ma poglądy.

Co dają certyfikaty językowe?

 • umożliwiają przejrzyste określenie umiejętności językowych i jakości nauczania : uczący się uzyskują informacje na jakim poziomie mówią, rozumieją i czytają oraz jakie robią postępy
 • są uznawane na całym świecie i cieszą się prestiżem
 • umożliwiają podjęcie studiów na wybranych zagranicznych uczelniach
 • zwiększają szansę na rozwój kariery zawodowej i ułatwiają zmianę szkoły – również w przypadku wyjazdu za granicę
 • poświadczają znajomość języka obcego niezależnie od szkolnych programów nauczania i ocen
 • uwzględniają wszystkie poziomy i sprawności językowe zawarte w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego

Opłaty za egzaminy

Opłaty za egzaminy na certyfikaty prosimy przelewać na konto:

CENTRUM JĘZYKÓW OBCYCH INTERVERBUM
ul. Owsiana 6 C
70 – 874 SZCZECIN

Konto : 31 2490 00050000 4600 8538 8774
Jest to inny numer konta niż do opłat za naukę w EUROKLASIE.

Zgłoszenie na egzamin – formularz


Formularz zgłoszenia na egzamin TELC English A2/B1 pdf

Formularz zgłoszenia na egzamin TELC English B1/B2 pdf

Regulamin Egzaminacyjny TELC. pdf